Konferenca OTS

4. in 5. september 2024
MARIBOR

Aktualne teme

Na konferenci vam ponujamo možnost predstavitve vaših pogledov, rešitev in izkušenj v okviru naslednjih aktualnih tem: 

 • sodobne programske in razvojne platforme, 
 • organizacijski vidik razvoja sodobnih informacijskih rešitev in storitev, 
 • avtomatizacija programskega inženirstva, 
 • avtomatizacija inženirstva inteligentnih sistemov, 
 • razvoj informacijskih rešitev, podprt z inteligentnimi pomočniki,  
 • inteligentne rešitve in storitve, 
 • razvoj digitalnih storitvenih platform, 
 • sodobne arhitekture IT rešitev, 
 • mikro-storitvene arhitekture, 
 • uporaba in razvoj sodobnih mobilnih in spletnih rešitev, 
 • računalništvo v oblaku, 
 • učinkovito upravljanje in obdelava (vele) podatkov, 
 • kibernetska varnost, zasebnost, digitalne identitete, zanesljivost, zaupanje, 
 • neprekinjen razvoj – DevOps, DevSecOps, XOps, 
 • uporabniško in poslovno usmerjen razvoj storitev, 
 • decentralizirane rešitve in storitve, Web3, 
 • integracija z navideznimi (meta) svetovi, 
 • poslovno obveščanje in poslovna inteligenca, 
 • internet stvari, digitalni dvojniki, 
 • družba 5.0 in industrija 5.0, 
 • IT kot gonilna sila zelenega prehoda, 
 • normativni in zakonodajni vidiki razvoja in uvajanja informacijskih rešitev in 
 • informatizacija poslovnih procesov s pomočjo umetne inteligence.

Še posebej vabimo k sodelovanju avtorje, ki bi v svojih prispevkih podali praktične izkušnje s: 

 • sodobnimi ogrodji za razvoj spletno naravnanih rešitev (React, Angular, Vue,js, Angular Universal, Node.js, Next.js), 
 • smernicami razvoja programskih jezikov (Java, Go, C#, Scala, Kotlin, Rust, Swift itd.), 
 • sodobnimi platformami za razvoj zalednih sistemov (JEE, .NET, na Node.JS temelječa ogrodja ipd.), 
 • razvojem informacijskih rešitev z malo ali nič programiranja (low-code/no-code), 
 • uporabo različnih platform tehnologije veriženja blokov (Ethereum, IOTA, Hyperledger) za razvoj celovitih rešitev, 
 • uporabo različnih pristopov in tehnologij za razvoj decentraliziranih rešitev in storitev (dApps, web3, pametne pogodbe, NFT, metaverse), 
 • uporaba decentraliziranih ali samo-upravljanih identitet in razvoj rešitev in storitev, ki te podpira, 
 • pristopi in tehnologijami razvoja oblakom prilagojenih rešitev (»serverless-backend«, Docker, Kubernetes, »cloud native«), 
 • naslavljanjem izzivov, povezanih z informacijsko varnostjo, zasebnostjo, digitalno etiko, varovanjem osebnih podatkov, 
 • računanje in procesiranje zaupnih podatkov (na nezaupanja vrednih lokacijah), 
 • neprekinjenimi procesi razvoja in dobave rešitev, 
 • učinkovitim hranjenjem in obdelavo podatkov (»big, fast and smart data«, Apache Kafka, Apache Flink, Apache Spark, …), 
 • podporo realnočasovni obdelavi podatkov (npr. Apache Spark, Apache Storm, Kafka), 
 • zagotavljanjem platform masovnih podatkov s pomočjo ekosistemov, kot so Hadoop, Spark ipd., 
 • podatkovnim rudarjenjem nad masovnimi podatki shranjenimi v HDFS z uporabo orodij npr. Mahout, Teradata, Spark Mlib, 
 • izkoriščanjem podatkovnih tehnologij in rešitev NoSQL (Redis, Neo4j, DynamoDB, Cassandra, HBase) in NewSQL (VoltDB, NuoDB, CloudSpanner, Clustrix, SAP Hana), 
 • zagotavljanjem podatkovnih jezer, prostorov, kolišč in tkiv (lake, space, lakehouse, fabric), 
 • pripravo podatkovnih skladišč, vključno s čiščenjem, transformacijo in maskiranjem podatkov, 
 • učinkovitim poročanjem in vizualizacijo podatkov in rezultatov, 
 • produkcijskim nameščanjem in vzdrževanjem gruč, 
 • inteligentnimi digitalnimi platformami (tudi v oblaku) in njihovo uporabo v konkretnih rešitvah, 
 • algoritmičnimi poslovnimi procesi, 
 • vzpostavitvijo bimodalnega IT / vpeljavo naprednih razvojnih pristopov, 
 • uporabo sodobnih orodij in pristopov za (samodejno) zagotavljanje kakovosti ter upravljanjem tehničnega dolga, 
 • prilagajanjem, vzpostavitvijo ter razširljivostjo (skalabilnostjo) pristopov agilnega razvoja, 
 • razvojem rešitev na osnovi nadgrajene inteligence (»augmented intelligence«), 
 • tehnologijami za razvoj sodobnih mobilnih informacijskih rešitev in storitev (React Native, Flutter, Xamarin ipd.), 
 • razvojem in integracijo storitve pametnih mest, stavb itd., 
 • integracijo informacijskih rešitev z uporabo sodobnih pristopov (npr. mikrostoritve ipd.), 
 • razvojem spletnih uporabniških vmesnikov po principu “microfrontend” in 
 • razvojem reaktivnih zalednih sistemov, obdelavo reaktivnih tokov (reactive streams).