Maribor, 19. in 20. junij 2002
Objektna tehnologija v Sloveniji
|
 

Povzetki prispevkov

Sreda,
19.6.2002
Četrtek,
20.6.2002
Sreda,
19.6.2002
9:15
10:45
Spletne storitve
vodja sekcije: dr. Marjan Heričko
Matjaž B. Jurič
Zakaj spletne storitve niso zgolj novi komponentni model
Spletne storitve se uveljavljajo kot ključna tehnologija za elektronsko poslovanje. Omogočajo povezljivost med informacijskimi sistemi ne glede na programski jezik, platformo ali operacijski sistem. Se sliši znano? Res je! Natančno to sta obljubljala in omogočala tudi komponentna modela CORBA in COM+. V prispevku bomo poskušali ugotoviti, v čem se spletne storitve razlikujejo od obstoječih modelov, kje so njihove prednosti in zakaj so si spletne storitve prislužile podporo obeh taborov, Microsoftovega in "vseh ostalih".

Borut Fabjan, Boštjan Dolenc
Spletne storitve in načrtovalski vzorci
Buren razvoj tehnologij, ki smo jim priča v zadnjem času, zahteva skoraj neprestano prilagajanje programskih rešitev in spreminjanje ustaljene prakse razvoja. V času večplastnih porazdeljenih aplikacij in različnih tehnologij povezovanja se postavlja vprašanje kaj spletne storitve (Web Services) prinašajo novega, kje je njihovo mesto v sodobni programski arhitekturi in kakšne so izkušnje iz prakse.

Bojan Kraut
ebXML - Komunikacijski standard za poslovne procese
Namen prispevka je predstavitev komunikacijske platforme ebXML, ki počasi nadomešča drag EDI standard in predstavlja največ možnosti za uspeh na področju združevanja sistemov, poslovnih partnerjev in strank.

Podprt s standardnimi telesi, kot sta UN/CEFACT in OASIS, ebXML predstavlja razvoj modularnega ogrodja XML specifikacij, ki omogoča podjetjem različnih velikosti, da se med seboj povezujejo in sklepajo posle preko interneta. Predstavitev bo zajemala prikaz ključnih komponent strukture ebXML kot tudi temeljnih ciljev. Predstavitev bo zaključena z opisi trenutnih implementacij standarda ebXML in z demonstracijo ene izmed implementacij.

 
11:00
12:50
Tehnologije in povezljivost
vodja sekcije: mag. Ivan Lah
Andrej Kline, Bojan Kraut
Tehnologije za implementacijo B2B rešitev v zavarovalništvu in bančništvu
Namen prispevka je predstaviti informacijske tehnologije, ki so danes dovolj razvite za razvoj poslovnih rešitev v zavarovalniških in bančniških informacijskih sistemih.

Raziskane bodo v nadaljevanju navedene tehnologije in njihova aplikacija na konkretnih modelih zavarovalniške in bančniške sfere (B2E in B2C), še zlasti pa uporabnost pri povezovanju omenjenih sfer (B2B modeli):

 • Komponentni modeli: J2EE, COM, .NET
 • Komunikacijske platforme: UMTS, GPRS
 • Podporne platforme: DMS, JNDI, JINI, J2ME, Bluetooth, Jini for multi-usage-devices, Transactional frameworks
 • Spletne tehnologije: JSP, portali
 • Varnost: kriptografija, digitalni podpisi
 • EAI orodja: BizTalk server, BindStudio, Excelon BPM, ebXML RIM
 • Opisni jeziki: XML, ebXML

Podrobno bodo predstavljene možnosti uporabe XML in ebXML kot orodij za podporo implementacije B2B poslovnih modelov. Izbran bo model izmenjave podatkov med zavarovalnico in bankami. Obravnavani bodo tudi človeški vidiki uporabe opisanih tehnologij, ter podana napoved možnega razvoja v naslednjih letih.

Prispevek bo zaokrožen s poročilom o konkretni implementaciji rešitve v podjetju FJA OdaTeam. S pomočjo XML tehnologije smo povezali javanski spletni odjemalec z obstoječo Smalltalk aplikacijo.

Boštjan Kežmah
Sožitje različnih programskih jezikov in komponentnih modelov v skupnem strežniku
Da za programerja prehod na drug programski jezik ni tako enostaven, dokazujemo v zadnjih nekaj letih s počasnim prehodom na Javo kot programski jezik, ki nam omogoča, da izvajamo aplikacije na različnih platformah. Microsoft je izbral obratno strategijo - izdelali so ogrodje .NET, ki nam omogoča razvoj aplikacij za isto platformo v različnih programskih jezikih, ki jih lahko med seboj kombiniramo. Konec lanskega leta se je pojavil še tretji tekmec, podjetje SAP AG, pri katerem trdijo, da bodo pod isto streho združili različne programske jezike in različne komponentne modele.

Uroš Šmon
Administrator programer ali programer administrator
Moderna informatika zahteva, da različni programi čedalje bolj sodelujejo med seboj. To poleg obvezne komponentne zgradbe pomeni tudi to, da morajo biti programi tako elastični, da se lahko vključijo v kakršnokoli programsko okolje. Poleg klasičnih načinov nastavitev delovanja, prinaša okolje .NET tudi nekaj novosti, s katerimi programer pri instalaciji in kasnejšem delovanju vpliva na administrativne nastavitve sistema. Še več, omogoča administratorju, da program na mestu širi z objekti drugih proizvajalcev.
Prispevek bo predstavil različne načine na vpliv delovanja programov.

 
14:00
15:15
Integracija porazdeljenih komponent
vodja sekcije: dr. Matjaž B. Jurič
Matic Petek
Izbira tehnologije za oddaljeno proženje metod
Odločili smo se, da bomo v naš informacijski sistem vpeljali aplikacijo, zasnovano na večnivojski arhitekturi. Ne glede na to, ali je razvoj vseh nivojev aplikacije v naših rokah, ali pa razvijamo samo določeni nivo, se je potrebno že na samem začetku vprašati, kako bodo nivoji komunicirali med seboj.
V preteklosti smo se običajno lotili razvoja lastnega protokola, kar je na eni strani omogočalo skoraj optimalen izkoristek komunikacijskega kanala, po drugi strani pa so taki pristopi pripeljali do velike količine nestandardnih protokolov. Zanemariti ne smemo tudi časa, ki je bil porabljen za razvoj tolmačev, ki so spreminjali ukaze protokola v klice metod in obratno.
Prepustnejše internet povezave in zahteve po čim hitrejšem razvoju programske opreme so tudi na tem področju povzročile številne spremembe. Predvsem se danes ne lotevamo več razvoja lastnih protokolov, temveč uporabljamo že uveljavljene tehnologoje za oddaljeno proženje metod, kot so COM, CORBA, RMI in SOAP.
Prispevek bo vseboval analizo izbire protokola iz oči programerja v okolju Java. S primerjavo protokolov CORBA (ang. Component Request Broker Arhitecture), RMI (ang. Remote Method Invocation), SOAP (ang. Simple Object Access Protocol) in lastnih protokolov bomo poiskušali predstaviti vzorce, v katerih se posamezna tehnologija najbolje izkoristi. Ali je RMI hitrejši od CORBA-e, kateri protokol je najhitrejši pri prenosu različnih količin podatkov, koliko nam uporaba lastnega protokola pripomore pri hitrosti, kateri je najenostavnejši za uporabo, je samo del vprašanj, s katerimi se običajno srečujejo razvijalci v okolju Java.

Luka Debeljak
Objektna komunikacija znotraj ogrodja .NET
Razvoj sodobnih aplikacij se nagiba v smer globalno porazdeljenih večnivojskih aplikacij, za njihovo učinkovito implementacijo pa je med drugim potrebna tudi ustrezna nizkonivojska infrastruktura. Vse bolj pomembno postaja poznavanje protokolov in programskih pristopov, ki omogočajo medsebojno povezavo poljubnih objektov oziroma aplikacijskih gradnikov ter različnih aplikacijskih procesov.
V prispevku bo podrobno predstavljena tehnologija za implementacijo objektne komunikacije znotraj ogrodja .NET, ki se skriva pod oznako .NET Remoting. .NET Remoting zajema osnovni nabor orodij, ki omogočajo raznovrstne načine medprocesne in medobjektne komunikacije znotraj nadzorovanega izvajalskega okolja. Opredeljena bo povezava objektnega modela .NET Remoting s skupnim izvajalskim okoljem .NET (CLR) ter osnovni pojmi, povezani z oddaljenimi objekti, referencami na objekte ter načini aktivacije oddaljenih objektov. Obrazloženi pa bodo tudi osnovni pristopi in principi implementacije objektne komunikacije v porazdeljenih večnivojskih aplikacijah .NET.

Igor Novak
Integracija poslovnih sistemov s sporočilnimi sistemi
V članku bomo opredelili vlogo sporočilnih sistemov in odgovorili na vprašanja kaj so sporočilni sistemi in kdaj jih uporabljamo. Prikazane bodo možnosti uporabe sporočilnih sistemov in opredeljeno katere probleme integracije nam rešujejo.
Sporočilne sisteme bomo primerjali s tehnologijami porazdeljenih objektov, kot so CORBA, RMI, EJB, COM+, nato pa na podlagi primera pobliže spoznali specifikacijo sporočilnega sistema v Javi (Java Message Service - JMS).
 
15:30
17:00
Besednjaki XML
vodja sekcije: dr. Jurij Jaklič

Matjaž B.Jurič
Pomembnost XML besednjakovGordana Budimir, Andrej Krajnc
Uporaba tehnologij XML in java za vizualno predstavitev lokacije gradiva v knjižnicah
Ena od novosti nove verzije COBISS/OPAC-a za WWW V4.1 je možnost določitve lokacije iskanega gradiva na policah v knjižnici. To omogoča samostojna komponenta lokator gradiva, s katero uporabniki lažje poiščejo želeno gradivo. V članku bo opisana implementacija lokatorja z uporabo tehnologij XML in java. Med besednjaki XML je za grafično področje najbolj zanimiv SVG (Scalable Vector Graphics), ki v povezavi z JSP (Java Server Pages) predstavlja jedro implementacije.


Boštjan Šumak
Integracijski mehanizmi in pobuda BizTalk
Nahajamo se v drugi dobi spleta - v dobi integracije. Problem integracije poslovnih procesov, ki tečejo na različnih sistemih (na primer dveh poslovnih partnerjev, ki sodelujeta) je največkrat v dejstvu, da je potrebno poznati zunanje vmesnike do sistemov, formate sporočil ter specifikacije za prenos sporočil. Raziskali bomo, kako te izzive naslavlja pobuda BizTalk, katere cilj je avtomatizacija integracije poslovnih procesov z uporabo standardnih XML tehnologij in ki predstavlja več kot le produkt BitzTalk Server. Predstavljena bodo vsa tri ključna področja: skupnost, ogrodje in strežnik za integracijo podatkov in poslovnih procesov. S podpiranjem standardov kot so XML, SOAP, HTTP/HTTPS, S/MIME in PKI omogoča BizTalk podjetjem varno in zanesljivo integracijo svojih sistemov s sistemi poslovnih partnerjev ne glede na aplikacije, platforme in načine prenosa, ki jih poslovni partnerji uporabljajo. Poleg mehanizmov, ki omogočajo integracijo na nivoju podatkov vsebuje BizTalk Server tudi napredno tehnologijo BizTalk Orchestration, ki IT strokovnjakom in analitikom omogoča enostavno gradnjo, izvajanje in upravljanje dinamičnih poslovnih procesov.
 
17:15

Okrogla miza
. NET in J2EE - razpotje ali stičišče?

Ali na tehničnem nivoju sploh še obstaja večja in aktualnejša dilema kot je odločitev za določeno usmeritev in okolja - konkretno J2EE vs. .NET? Čeprav se usmeritve velikih na konceptualni ravni in zasnovi bistveno ne razlikujejo, pa izkušnje kažejo, da se največji izzivi skrivajo v "malenkostih". Na vprašanje, kateri izzivi so skupni in kateri specifični, bodo skušali odgovoriti razpravljalci, ki bodo izhajali iz različno obarvanih okolij, predstavljena pa bodo tudi mnenja neodvisnih. Razprava, podkrepljena z razmišljanji iz publike, pa bo pokazala, ali se nahajamo na točki, ki predstavlja novo razpotje ali pa lahko del poti premagamo s skupnimi napori.

   
19:00
Družabno srečanje
Četrtek,
.6.2002
9:00
9:45
Vabljeno predavanje
Neil Hutson
.NET - evolution or revolution in distributed systems development?
Gospod Neil Hutson je vodja teama za arhitekture aplikacij znotraj skupine za razvoj .NET platforme v okviru EMEA. Njegova skupina je odgovorna za pomoč strankam pri razumevanju in razvoju rešitev na .NET platformi s posebnim poudarkom na .NET myServices, spletnih storitvah, .NET ogrodju, prenosnih napravah in .NET strežnikih. Neil Huston bo predstavil izkušnje, pridobljene pri uporabi platforme .NET na realnih projektih. Pri tem so bo osredotočil na tehnični pregled najpomembnejših tehnologij in nakazal najprimernejše načine uporabe teh tehnologij. Odgovoril bo na vprašanje, ali je .NET le evolucija modelov DCOM in COM+, ali pa se morajo razvijalci, ki prehajajo na .NET naučiti popolnoma novih konceptov. Nenazadnje bo predstavil pomembne nove smernice pri razvoju .NET.
 
10:00
11:15
Samodejno posredovanje in preoblikovanje
vodja sekcije: mag. Evelin Vatovec Krmac

Bojan Imperl, Uroš Novak
Večdostopnost v telekomunikacijskih storitvah
Članek predstavlja področje (multi-access) tehnologije, ki uporabnikom omrežij (telefonska/Internet) odpira nove dimenzije pri dostopanju do bogate vsebine Interneta oziroma do informacij na sistemih operaterjev omrežij. Uporabniku ponuja dostop do storitev ali informacij kadarkoli, kjerkoli, preko katere koli naprave (mobilni telefon, prenosni /običajni računalnik, dlančnik ali info-terminal, ...) oziroma medija (SMS, WAP, Web, Govor, ...). Uporabniku tako nudi možnost izbire načina dostopa do storitev ali informacij in s tem prilagajanje osebnim željam ali potrebam glede na trenutno situacijo. Na drugi strani večdostopnost omogoča ponudniku storitev izjemno hiter in enostaven razvoj storitev po načelu "ena aplikacija za vse naprave ali medije" - ponudnika storitev razbremeni vseh skrbi glede tehnologij vezanih na posamezna omrežja in mu omogoča, da se v celoti posveti vsebini.
Večdostopnost temelji na integraciji različnih naprednih tehnik in standardov (XML, XHTML, VoiceXML, ...) ter na povezovaju različnih omrežij in sistemov. Uvršča se med tehnologije, ki bodo ključnega pomena za razvoj storitev v 3G omrežjih na različnih področjih: govorne storitve, lokacijske storitve, Multi Media Messaging, mobilni Internet, "Infotainment", ...
Članek predstavlja osnove koncepte večdostopnosti tako z uporabniškega kot tudi s tehničnega stališča. Podane so splošne značilnosti arhitekture platforme in opis posameznih komponent, specifičnih za razvoj storitev in sistemov, potrebnih pri implementaciji večdostopnosti v telekomunikacijskih storitvah.

  Mitja Beltram, Uroš Krek
Uporaba lastnih oznak za hkraten razvoj spletnih in mobilnih vmesnikov
Programiranje uporabniških vmesnikov predstavlja za razvijalce neprestano nove izzive. Med te zagotovo spada programiranje vmesnikov za spletne brskalnike s pomočjo jezika HTML ter WAP aplikacij na mobilnih telefonih s pomočjo jezika WML. Da skrajšamo in poenostavimo razvoj obeh (in morebitnih) bodočih tehnologij uporabniških vmesnikov, razvijemo najprej procedure, ki poskrbijo za pripravo meta-podatkov. Iz teh meta-podatkov pa s pomočjo procedur za vsak uporabniški vmesnik posebej izpeljemo generiranje HTML, WML ali kakšrnekoli druge kode.

Makro jeziki, kot sta na primer ASP in JSP, nam omogočajo oblikovanje lastnih oznak (tag-ov). Poleg osnovnih iteracijskih (do while) in pogojnih (if) je smiselna izdelava lastnih (custom) jsp oznak, ki poenostavijo pogosto ponavljajoče se procedure. Nekaj primerov : oznaka "table", ki generira tabelo, oznaka "block", ki generira seznam povezav, "format" za oblikovanje zapisa, itd.

Rikardo Tinauer
Dinamično generiranje ekranskih mask na podlagi XML datotek
Na področju elektronskega bančništva in elektronske izmenjave podatkov je pogosto opaziti potrebo po dokumentih, ki skozi čas spremenijo obliko, vsebino ali pa jih zamenjajo popolnoma novi drugačni dokumenti.

Jezik XML se je skozi čas pokazal kot izvrsten format za izmenjavo podatkov. Njegovi najlepši lastnosti sta, da je samoopisen in fleksibilen, saj omogoča, da uporabnik sam definira obliko in vsebino dokumenta. Prav ti dve lasnosti pa omogočata, da uporabimo XML kot definicijski format za opis lastnosti ekranskih mask.

Produkt smo razdelili na dva dela, in sicer na modul za izdelovanje ekranskih mask in modul za prikaz ekranske maske. Prvi modul omogoča, da uporabnik sam izdela izgled ekranske maske in ji določi katere podatke bo vsebovala. Drugi modul pa omogoča zagon te maske, njen prikaz na zaslon, vnos podatkov in njihovo shranjevanje na želeni medij.

Pri izdelavi produkta smo uporabili orodja za objektno modeliranje in UML metodologijo. Izdelali smo podroben razredni model in ga oblikovali kot ogrodje. Pri sami definiciji razrednega modela smo poskušali doseči čim večjo razširljivost, kar nam je uspelo z uporabo vzorcev. Na podlagi izdelanega ogrodja smo razvili samostojne komponente, ki smo jih povezali v program.

 
11:30
13:10
Objektni procesi
vodja sekcije: dr. Tomaž Domajnko
 

Boštjan Berčič, Flavio Fuart, Smiljana Slavec
Uporaba objektnega procesa razvoja in ustreznih orodij
RUSZV je projekt Ministrstva za zdravje, ki je deloma kreditiran s strani svetovne banke. Cilj projekta je razvoj celovitega sistema upravljanja v zdravstvu in podpora reformam na tem področju. Projekt je sestavljen iz treh komponent (faz) - osredotočili se bomo na drugo komponento- ta bo namreč postavila enotne informacijske standarde za področje zdravstva, kar vključujejo definicije (slovar) in podatkovni model sistema. Druga komponenta bo podala definicije in zahteve za implementacijo tretji komponenti projekta, ki bo implementirala sistem z vzpostavitvijo nacionalnega centra za izmenjavo podatkov.

Kot metodologijo dela v drugi komponenti smo izbrali Rational Unified Process in orodja podjetja Rational Software. V članku podajamo kratek opis metodologije in ustreznih orodjih, aplikacijo metodologije na drugi komponenti projekta in opis dela delovnih skupin.
Informacijski model mora biti usklajen z zahtevami CEN-ovega standarda HISA (Healthcare Information System Architecture) tako da podajamo tudi kratek pregled tega standarda.

Simon Indihar
Izkušnje pri uporabi procesa RUP pri razvoju internetnih aplikacij
Rational Unified Process (RUP) se je v letih od nastanka pa do danes razvil v standard za OO projekte na osnovi jezika za modeliranje Unified Modeling Language (UML). Sam RUP je horizontalno razdeljen na časovne faze (začetna, zbiranje zahtev, konstrukcija, prevzem) ter navpično na vsebinske delovne tokove (poslovno modeliranje, zahteve, analiza in načrtovanje, implementacija, testiranje,…).

Pomemben kriterij za uspešno uporabo ogrodja RUP v praksi pa je njegova prilagoditev vsakokratnim organizacijskim značilnostim in potrebam podjetja. S temi prilagoditvami pridobimo na učinkovitosti in zagotavljanju konsistentnosti med različnimi projekti. Nekateri ukrepi, potrebni za prilagoditev, so:

 • dodajanje, brisanje ali spreminjanje posameznih delovnih tokov,
 • dodajanje, brisanje ali spreminjanje posameznih aktivnosti v delovnih tokovih,
 • brisanje ali dodajanje delavcev,
 • spreminjanje opisa del in odgovornosti delavcev,
 • spreminjanje dela ali celo večine v ogrodju definiranih predlog dokumentov,
 • dodajanje lastnih smernic in
 • prilagajanje treminologije.

Tako smo definirali t.i. UNiQUARE Unified Process (UUP), ki je osnova vseh naših naporov pri razvoju aplikacij na področju e- in m-poslovanja. RUP smo nekoliko oklestili, v nekaterih fazah in delovnih tokovih pa dodali svoje metodologije (npr. ocenitev truda - "effort estimation") oz. vključili industrijske (COCOMO II).

Boštjan Keber
Zasnova in uporaba agilnih procesov
Dandanašnji je postala agilnost buzzword, ko govorimo o sodobnih metodologijah razvoja programske opreme. Želje po obvladovanju spreminjajočih zahtev, načrtovanju kakovostnih informacijskih rešitev, izdelavi programske opreme v predvidenih časovnih in finačnih okvirih in v končni posledici zadovoljstvo naročnika so skupne vsem podjetjem IT. Zato smo zasnovali MAP (Marand Agile Process). MAP je kombinacija uveljavljenih rigoroznih in lahkih metodologij (denimo Rational Unified Process, RUP dX, Extreme Programming, Crystal Light Methodologies, Scrum, Adaptive Software Processes,...), ki vključuje uporabo najboljših izkušenj: iterativnega razvoja, komponentne arhitekture in ogrodja MAF, upravljanja z zahtevami, preverjanja kakovosti in nadzorovanja sprememb. Proces MAP pokriva procesna področja CMM na ravneh 2 in 3 in hkrati ponuja natančno toliko procesa, kot je potrebno, nič manj in nič več. Ni le izziv omenjenim uveljavljenim metodologijam, je najverjetneje tudi naslednja velika pridobitev po aplikacijskem ogrodju MAF.

Matevž Rostaher
Eksperiment sledenja programiranja v parih
Programiranje v parih je eden, a ne edini, pozornost zbujajočih principov metodologije ekstremnega programiranja (XP - Extreme Programming). Da bi raziskali učinek in vpliv dela v parih, smo izvedli kontroliran eksperiment in zbrali empirične podatke o tem, kako je potekala izmenjava vlog, kolikšen delež časa je bil namenjen testiranju, preoblikovanju kode in dodajanju funkcionalnosti ob različnih kombinacijah oz. parih razvijalcev (tudi bistveno raznolikih). Primerljivost in ponovljivost je dosežena tako, da so se vsi pari soočili z nalogo oz. funkcionalnostjo, opredeljeno z manjšim projektom, ki je predstavljal zaključeno celoto in ga lahko povprečni razvijalec implementira v enem dnevu. Za sledenje in beleženje rezultatov smo razvili preprosto orodje, ki omogoča raziskati vplive in učinke programiranja v parih. V prispevku bomo predstavili opisani eksperiment in povzeli bistvene ugotovitve glede učinkov programiranja v parih.

 
14:20
15:40
Modeliranje in zasnova arhitektur
vodja sekcije: mag. Aleš Živkovič
Mišo Brus
Modeliranje poslovnih rešitev z UML
Podali bomo pregled diagramskih tehnik, ki jih definira jezik za objektno modeliranje UML (Unified Modeling Language), ter opredelili njihov namen. V nadaljevanju bomo povzeli, kako je jezik UML podprt v določenih orodjih ter izpeljali preprosto metodo za uporabo UML in z njo implementirali enostaven primer. Na koncu bomo pogledali možnost uporabe orodja Visio v implementaciji s programskim jezikom VC++ in povezanost orodja Visio z okoljem VS.NET.

Simon Beloglavec, Gregor Kovac, Miha Uplaznik
Komponentne zasnove z diagramskimi tehnikami UML
V načrtovanju poslovnih komponent predstavlja gradnja konceptualnega modela najbolj kritično fazo. Pri sestavi modela načrtovalci pogosto napačno uporabijo modelirne konstrukte in s tem vnesejo napake v zasnovo osnovnih gradnikov rešitve. Na primerih iz načrtov poslovnih komponent na osnovi strežniških javanskih zrn bomo prikazali pogoste napake in postopek odpravljanja napak.Ana Robnik, Bojan Štok, Gorazd Kos, Ciril Petr
Arhitektura ogrodja za upravljanje telekomunikacijskih naprav
V članku je predstavljena arhitektura ogrodja za upravljanje telekomunikacijskih naprav. S pomočjo pripravljenih komponent lahko upravljamo različne tipe telekomunikacijskih naprav. Telekomunikacijske naprave so podatkovno krmiljene. Podatki so shranjeni v različnih podatkovnih shrambah (relacijske baze, MIB, aktivni direktoriji in drugo).
Objektni model podatkov iz različnih shramb definiramo s pomočjo metamodela, opisanega v XML formatu. Ogrodje validira metamodel s pomočjo XML sheme. Metamodel omogoča preslikavo podatkov v poslovne objekte preko različnih protokolov (JDBC, SNMP, LDAP) in definira obliko uporabniškega vmesnika, ki ga ogrodje generira. Ogrodje omogoča drugim proizvajalcem dostop do poslovnih komponent preko različnih protokolov (CORBA, SOAP, RMI).
Prikazali bomo praktični primer uporabe ogrodja pri administriranju terminalnega adapterja za IP telefonijo. Terminalni adapter omogoča, da lahko običajne (POTS) telefone, ISDN in faks priključimo v omrežje VoIP.
 
16:00
18:00
Primeri rešitev
vodja sekcije: mag. Bojan Štok

Rok Vrbica
Uporaba XML-a v razvoju zdravstvenih informacijskih sistemov
Značilnost zdravstvenih informacijskih sistemov je velika raznolikost uporabe programa glede na okolje, kjer se uporablja. Iz množice ukazov in vnosnih oken, ki so na voljo uporabniku, se jih v običajnem delu uporablja le nekaj. Zato smo razvili sistem, ki omogoča parametrizacijo ukazov (ali bolje kar "gumbov") na uporabniškem vmesniku. Na ta način lahko poenostavimo in pohitrimo delo uporabnika - pogoste ukaze mu približamo, redke pa umaknemo (a še vedno omogočamo). Za shranjevanje teh kompleksnih parametrov smo uporabili XML.

Podoben sistem smo razvili tudi za izpise obrazcev. Čeprav so obrazci (npr. recept) med seboj enaki, so tu nastavitve tiskalnika, različni odmiki, želje uporabnika. Definicije obrazcev smo zato zapisali v jeziku XML. Poleg samega tiskanja nekateri obrazci zahtevajo tudi določen vnos, ki ga pa ne vnese vedno isti uporabnik - zato je potrebno delne vnose parametriziranih izpisov shraniti za kasnejši vnos in izpis.

Boris Benko
Avtomatično nalaganje telekomunikacijskega inventarja

Model upravljanja s telekomunikacijami je v splošnem sestavljen iz štirih nivojev: poslovno upravljanje, upravljanje s storitvami, upravljanje s telekomunikacijskim omrežjem, ter upravljanje z elementi telekomunikacijskega omrežja. Posamezni nivoji so si različni po lastnostih, vendar so tesno povezani med sabo. Ključno za vse nivoje je, da so poznane informacije o TEI (telekomunikacijskem inventarju), torej o TEO (telekomunikacijski opremi) in o konfiguraciji le-te. Sama TEO se je arhitekturno in tudi v smislu informacijske tehnologije bistveno izboljšala v zadnjih petih letih, ključno je predvsem, da se je povečala procesorska moč opreme, ki ima pogosto vgrajene industrijske računalnike za delo v realnem času ter da so se izboljšali in standardizirali načini, kako s tako opremo komunicirati, torej v veliki meri preko IP protokola. Vendar pa kljub temu obstajajo izzivi pri avtomatičnem nalaganju inventarja, predvsem v smislu tega, da so se zvišali standardi okrog ažurnosti informacij o TEI, bistveno se je povečala količina zahtevanih informacij, ob tem pa so največji TES (telekomunikacijski sistemi) so še vedno zgrajeni monolitno, brez elementov inteligentnega omrežja, ter težavnejši v smislu avtomatičnega nalaganja TEI.

V prispevku bodo opisani postopki pri avtomatičnem nalaganju TEI za dva največja TES v Telekomu Slovenije na področju komutacije: SIEMENS EWSD in ISKRATEL SI2000 in sicer s pomočjo OO programske opreme, razvite v Javi upoštevaje J2EE arhitekturna priporočila.Boris Jelen, David Drofenik
Prednosti uporabe spletnih storitev pri integraciji informacijskih sistemov
Podpora računalniške izmenjave podatkov (RIP) med podjetji prinaša očitne in velike prednosti. Elektronske transakcije zahtevajo manj rutinskega vnosa informacij, manjšo verjetnost napak pri pretipkavanju, nižje stroške za poštnino, hitrejši cikel ponudbe, naročila in plačila ter s tem nižji obseg zaloge. Elektronska izmenjava podatkov prinaša tudi možnost integracije med procesi, vendar je povezovanje lahko izredno drago.
Tu obstajata dve smeri reševanja, na eni strani so avtomatski pristopi, ki temeljijo na metajeziku XML in medsebojnem povezovanju poslovnih procesov, na drugi strani pa uporaba svetovnega spleta kot načina komunikacije med ljudmi, z brskalniki in portali.
V konkretnem primeru uporabe se prepletata oba načina računalniške izmenjave podatkov. Prvi je avtomatski pristop v obliki nudenja spletnih storitev podjetja VESNA d.d. do dobaviteljev, drugi pa uporaba portala velikega kupca v obliki HTML strani.
Prvi način zahteva izdelavo spletnih storitev, kar dobavitelju omogoča direktno integracijo v njegov informacijski sistem. Spletna storitev omogoča vpogled v stanje in promet repromateriala, ki ga le ta dobavlja. Omogočeno je hitrejše in boljše planiranje dobav in s tem zmanjšanje stroškov zalog tako na strani odjemalca, kot dobavitelja. Za izdelavo spletnih storitev smo uporabili RAD okolje BORLAND DELPHI 6.0 C/S.
Drug način RIP je pregledovanje HTML strani na portalu, ki ga nudi kupec. Na naši strani je bila razvita ustrezna programska oprema za transformacijo želenih podatkov iz HTML oblike v zato razvit entitetno-relacijskih model, ki smo ga povezali z obstoječim informacijskim sistemom. Ta pristop nam sicer nudi podatke, ki jih lahko učinkovito predelamo v želene informacije, vendar pa je precej drag in težko prilagodljiv. Takšen način izmenjave podatkov je odvisen od oblike HTML strani, ki jih pripravlja ponudnik portala. Zato programska oprema ni univerzalna, temveč je precej ranljiva, povrhu pa kompleksna in draga.


 

Dejan Fajt
Generator kode
V novejšem času se vse več aplikacij zaradi vsestranskosti uporabe izdeluje za uporabo preko omrežja. Takšne aplikacije morajo biti hitre, zmogljive, predvsem pa prilagodljive zahtevam uporabnikov. Osnova za izdelavo takšnih aplikacij je poznavanje HTML kode in njenih zakonitosti. Vedeti moramo, kako se obnašajo posamezni elementi, kaj lahko od njih pričakujemo in na kakšen način jih lahko uporabimo. Potrebno je vedeti tudi česa ni mogoče izvesti (oziroma kako se da to izvesti na kak drug način). Začeli smo tako, da smo si izdelali osnovne spletne (web) gradnike. Kot v HTML smo izdelali tabele, vnosna polja, gumbe (takšne in drugačne). Ti vsi gradniki so sami po sebi neuporabni, zato smo izdelali še osnovni gradnik - spletno stran, znotraj katerega nato postavljamo ostale gradnike in na ta način gradimo izgled spletne strani. Na voljo smo imeli dovolj gradnikov, da smo lahko izdelali spletno stran. Po dolgotrajnem delu in izdelovanju strani z novimi orodji smo postopek avtomatizirali, tako da je osnovo sedaj mogoče izdelati z nekaj kliki miške. Programska koda se avtomatsko zgenerira in nato poskrbi za nadaljnjo generacijo HTML kode.

 
18:00

Zaključek konference

Še vsaka konferenca OTS se je zaključila s prijaznim žvenkljanjem in trki kozarcev ter ugotovitvijo, da so pričakovanja izpolnjena in poslanstvo uresničeno. Ker je sočasno slišati zaobljubo, da se srečamo zopet čez leto, te tradicije še ne nameravamo tako kmalu prekiniti.

   

Nazaj
Novice
Dodane so SLIKE iz konference OTS'2002. Originalne slike so v večji ločljivosti in jih lahko po želji tudi dostavimo po elektronski pošti. Za želje po slikah večje ločljivosti se lahko obrnete na cot@uni-mb.si
Konferenca OTS'2002 se je zaključila. Vabljeni tudi naslednje leto!