Teme konference

Tudi letos vabimo k sodelovanju avtorje, ki bodo predstavili praktične izkušnje ter spoznanja, pridobljena skozi projekte, na katerih se uporabljajo ali vrednotijo sodobni pristopi in informacijske tehnologije.

Avtorji ne plačajo kotizacije.

Glavne teme konference OTS 2022:

 • sodobne programske in razvojne platforme,
 • programsko inženirstvo in inženirstvo inteligentnih sistemov,
 • razvoj informacijskih rešitev, podprt z inteligentnimi pomočniki,
 • inteligentne rešitve in storitve,
 • razvoj digitalnih storitvenih platform,
 • mikro-storitvene arhitekture,
 • uporaba in razvoj sodobnih mobilnih in spletnih rešitev,
 • računalništvo v oblaku,
 • učinkovito upravljanje in obdelava (vele) podatkov,
 • kibernetska varnost, digitalne identitete, zanesljivost, zaupanje, učinkovitost,
 • neprekinjen razvoj – DevOps, DevSecOps, XOps,
 • uporabniško usmerjen razvoj storitev,
 • decentralizirane rešitve in storitve,
 • poslovno usmerjen razvoj,
 • integracija z navideznim (meta) svetom,
 • poslovno obveščanje in poslovna inteligenca,
 • internet stvari,
 • družba 5.0 in industrija 5.0,
 • IT kot gonilna sila zelenega prehoda in
 • informatizacija poslovnih procesov s pomočjo umetne inteligence.

Še posebej vabimo k sodelovanju avtorje, ki bi v svojih prispevkih podali praktične izkušnje s:

 • sodobnimi ogrodji za razvoj spletno naravnanih rešitev (React, Angular, Vue,js, Angular Universal, Node.js, Next.js),
 • smernicami razvoja programskih jezikov (Java, Go, C#, Scala, Kotlin, Rust, Swift itd.),
 • sodobnimi platformami za razvoj zalednih sistemov (Jakarta EE, .NET, na Node.JS temelječa ogrodja ipd.),
 • razvojem informacijskih rešitev z malo ali nič programiranja (low-code/no-code),
 • uporabo različnih platform tehnologije veriženja blokov (Ethereum, IOTA, Hyperledger) za razvoj celovitih rešitev,
 • uporabo različnih pristopov in tehnologij za razvoj decentraliziranih rešitev in storitev (dApps, web3, pametne pogodbe, NFT, metaverse),
 • uporaba decentraliziranih ali samo-upravljanih identitet in razvoj rešitev in storitev, ki te podpira,
 • pristopi in tehnologijami razvoja oblakom prilagojenih rešitev (»serverless-backend«, Docker, Kubernetes, »cloud native«),
 • naslavljanjem izzivov, povezanih z informacijsko varnostjo, zasebnostjo, digitalno etiko, varovanjem osebnih podatkov,
 • računanje in procesiranje zaupnih podatkov (na nezaupanja vrednih lokacijah),
 • neprekinjenimi procesi razvoja in dobave rešitev,
 • učinkovitim hranjenjem in obdelavo podatkov (»big, fast and smart data«, Apache Kafka, Apache Flink, Apache Spark, …),
 • podporo realnočasovni obdelavi podatkov (npr. Apache Spark, Apache Storm, Kafka),
 • zagotavljanjem platform masovnih podatkov s pomočjo ekosistema Hadoop,
 • podatkovnim rudarjenjem nad masovnimi podatki shranjenimi v HDFS z uporabo orodij npr. Mahout, Teradata, Spark Mlib,
 • izkoriščanjem podatkovnih tehnologij in rešitev NoSQL (Redis, Neo4j, DynamoDB, Cassandra, HBase) in NewSQL (VoltDB, NuoDB, CloudSpanner, Clustrix, SAP Hana),
 • zagotavljanjem podatkovnih jezer, prostor in tkiv (lake, space, fabric),
 • pripravo podatkovnih skladišč, vključno s čiščenjem, transformacijo in maskiranjem podatkov,
 • učinkovitim poročanjem in vizualizacijo podatkov in rezultatov,
 • produkcijskim nameščanjem in vzdrževanjem gruč,
 • inteligentnimi digitalnimi platformami (tudi v oblaku),
 • algoritmičnimi poslovnimi procesi,
 • vzpostavitvijo bimodalnega IT / vpeljavo naprednih razvojnih pristopov,
 • uporabo sodobnih orodij in pristopov za (samodejno) zagotavljanje kakovosti ter upravljanjem tehničnega dolga,
 • prilagajanjem, vzpostavitvijo ter razširljivostjo (skalabilnostjo) agilnih pristopov,
 • razvojem rešitev na osnovi nadgrajene inteligence (»augmented intelligence«),
 • tehnologijami za razvoj sodobnih mobilnih informacijskih rešitev in storitev (React Native, Flutter, Xamarin ipd.),
 • razvojem in integracijo storitve pametnih mest, stavb itd.,
 • integracijo informacijskih rešitev z uporabo sodobnih pristopov (npr. mikrostoritve ipd.),
 • razvojem spletnih uporabniških vmesnikov po principu “microfrontend” in
 • razvojem reaktivnih zalednih sistemov, obdelavo reaktivnih tokov (reactive streams).